Közoktatási Kutatói Ösztöndíj

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet “Közoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói utánpótlást, a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatában olyan – középfokú intézményben tanuló – diákok vehetnek részt, akik eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudományterületet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.
1.2. A kiírt Közoktatási Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a közoktatási képzésben részt vevő, tehetséges diákok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a további tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt magyarországi bankszámlára történő folyósításáról az Alapítvány gondoskodik
2.2. Az ösztöndíj összege:100 000 Ft/fő 4 hónapra, mely összeg a program végén kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén
2.3. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 4 hónap (2022. március 1.-2022. június 30.)

3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra valamennyi tudományterületről lehet pályázni.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 19. életévüket még be nem töltött, nappali tagozatos tanulók, akik
4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes nappali tagozatos aktív tanulói jogviszonyukat;
4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével és folyamatos igazolásával – a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik;
4.2.3. vállalják, hogy a KMTA rendezvényein részt vesznek (előre egyeztetett időpontban);
4.2.4. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt minimum 3 nyomtatott szakirodalom feldolgoznak (idegen nyelvű szakirodalom felhasználása ajánlott) és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek;
4.2.5 vállaljak, hogy saját néven magyarországi bankszámlát vezetnek, melyet a szerződéskötésre szükséges benyújtani;
4.2.6 vállaljak, hogy mindent megtesznek és ezt előzetesen lenyilatkozzák, hogy a kutatás eredményét lehetőleg publikálják,
4.2.6 vállalják, hogy a kutatásukról minimum 10-15 oldal kutatási beszámolót készítenek el (a kutatási témától függ az oldalszám) a KMTA által előírt formai követelményeknek megfelelően, melyet a mentor is elfogad.

5. Kizáró okok
5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó: akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a
megtett nyilatkozatát visszavonja, a KMTA rendezvényein nem vesz részt nem küldi a szerződésben megadott idősávban a beszámolókat, nem tartja be a határidőket illetve nem publikálja a kutatási eredményt.

6. A pályázat tartalma:
6.1 iskolai tanulói jogviszony igazolás
6.2 kutatási terv (a kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a felhasználni kívánt szakirodalmat (minimum 3 nyomtatott szakirodalom) és a témaválasztás személyes motivációját.) A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie (aláírnia) és írásban nyilatkoznia, hogy végig részt vesz mentorként a kutatásban.
6.3 A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.
6.4 Szakmai önéltrajz – bemutatkozás – amiben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit.
6.5 Végzős diákok nyilatkozzanak arról, mely intézményekbe és milyen szakokra adták be a továbbtanulási jelentkezésüket.
6.6 A 18 év alatti diákok esetében szülői nyilatkozat melyben a szülők nyilatkoznak arról, hogy megismerték a pályázati felhívást és támogatják, hogy a gyermekük részt vegyen a programban.

7. A támogatásban részesíthető pályázók száma
7.1. Jelen Pályázati Kiírás, Kutatói Ösztöndíj Kiírás keretében együttesen legfeljebb 12 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

8. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2022. január 1.-2022. január 31. 16:00 között lehet benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2022. január 31. 16:00. (16 óra)

9. Jelentkezés módja:
E-mail írása a  címre, a tárgy mezőbe írják be: “jelentkezés Közoktatási Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon. A hiányos pályázatokat nem vesszük figyelembe. A pályázatot egy fileban pdf formában kell benyújtani. Idegennyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Közoktatási Kutatói Ösztöndíjra) és az Azon pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, azokkal személyesen interjút készítünk, melyre 2022. februárban kerül sor. A nyerteseket február utolsó napjaiban értesítjük.

Forrás: pafi.hukarpatalja.ma

Interjú Szanyi P. Líviával

Diplomaszerzés helye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Szak: Biológia

Jelenlegi tanulmányok: Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (II.RFKMF kihelyezett képzés)

Szak: Élelmiszermérnöki

Jelenlegi foglalkozása: oktató, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központ 

 

     “Tapasztalataim szerint kellő akarattal és kitartással sikerül elérni a céljainkat, ne adjuk fel az első akadálynál, mert azok folyamatosan követni fogják egymást az életben.”

 

Hogyan alakult az életed az érettségi után? 

2014-ben érettségiztem a Nagydobronyi Középiskolában (jelenleg Nagydobronyi Líceum). A külföldi továbbtanulás meg sem fordult a fejemben, jelentkezésemet a II.RFKMF óvodapedagógia, tanítói és biológia szakára adtam be, de végül a biológia szakot választottam, ami életem egyik legjobb döntése volt. 

Jelenleg mivel foglalkozol?

Nagydobronyban élek a családommal. 2018-tól, BSc diplomám megszerzését követően egy évet a Beregszászi Esti Iskolában dolgoztam tanárként. 2019-ben elsőként szülőfalumba, Nagydobronyban nyitotta meg kapuit a II.RFKMF egységeként az Egán Ede Szakképzési Centrum, ahol először kollégiumi nevelőként, majd oktatókén kaptam állást. 

Miért döntöttél a II. RF KMF mellett?

Középiskolás éveim alatt, tanulmányi versenyek keretében többször is megfordultam a főiskolán, ami már akkor is vonzó volt számomra. Adott volt a lehetőség anyanyelvemen, ingyenesen továbbtanulni, így más alternatíván nem is gondolkodtam, minthogy a főiskolát válasszam. 

Milyen benyomásaid, tapasztalataid vannak a II. RF KMF-ról?

Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy legszebb éveimet töltöttem a főiskolán. Nem voltam lógós diák, szerettem minden egyes tanórán jelen lenni. Iskolás éveim alatt a reál tantárgyak érdekeltek, de konkrétan nem csak a biológia, azt már a főiskolán szerettették meg velem a tanáraim, akik igyekeztek az oktatás mellett nevelni is minket. Nagyon sokat köszönhetek Dr. Kohut Erzsébetnek, aki már diákként bevont minket a felnövekvő nemzedék környezettudatosságára való nevelésébe is. Előadóként és programvezetőként kapcsolódok be az évente megrendezendő természetvédelmi és -ismereti táborba és a „Genius” Jótékonysági Alapítvány által szervezett tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégékbe is. Olyan külföldi és belföldi tanulmányi utazásokon vehettem rész, amik életre szóló élményekkel gazdagítottak. Több tanulmányi ösztöndíjat is sikerült elnyernem, amelyek tovább motiváltak a tanulásban is. Mindezek mellett nagyon sok élményt, tapasztalatot és barátot szereztem a főiskolán „HÖK-ösként”, mivel tagja voltam a II.RFKMF és a Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának is. 

Mik a távlati terveid/ hogyan képzeled el a jövőd? 

Egy dologban biztos vagyok, hogy itthon, Kárpátalján szeretnék boldogulni. Meg vagyok győződve arról, hogy Istennek is az a terve velem, hogy itt érvényesüljek. Jelenleg első évfolyamos hallgató vagyok a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen élelmiszermérnöki alapszakon, amely a Főiskolán kihelyezett képzéseként működik. Bár biológusként már van némi rálátásom erre a szakterületre, szeretném elvégezni ezt a képzést is, mert szerintem jó lehetőség a további fejlődésemre. 

Mit tanácsolnál azoknak a diákoknak, akik felvételi előtt állnak? 

Elsősorban azt, hogy próbáljanak meg mindenképp itthon elindulni érettségi után, mielőtt külföldi intézményt választanának, hiszen ide születtünk ez az otthonunk. Tapasztalataim szerint kellő akarattal és kitartással sikerül elérni a céljainkat, ne adjuk fel az első akadálynál, mert azok folyamatosan követni fogják egymást az életben. Természetesen ajánlom, hogy válasszátok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, hisz a szakképzéstől a mesterképzésig, európai színvonalú intézményben, magas szintű oktatásban és élményekkel teli diákéletben részesülhettek. 

Az alábbi szakokhoz van szükség ukrán nyelv és irodalom ZNO-ra

A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők 2022-ben két külső független vizsga közül választhatnak: ukrán nyelv vagy ukrán nyelv és irodalom. A szakok többségéhez elegendő az ukrán nyelv, a humán szakokra jelentkezőktől viszont követelmény lesz az ukrán nyelv és irodalom ZNO.

Ukrán nyelv és irodalom ZNO szükséges majd a következő szakirányokhoz:

 • pedagógia
 • kultúra és művészet
 • humán tudományok
 • teológia
 • társadalomtudományok és pszichológia
 • újságírás
 • jog
 • építészet
 • szociológia
 • szolgáltatási terület (idegenforgalom)
 • közigazgatástan
 • nemzetközi kapcsolatok

Az egyes szakokra szükséges ZNO-k teljes listája itt található.

Jóváhagyta a diplomák és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről kötött ukrán–magyar szerződést a kormány

Jóváhagyta a diplomák és tudományos fokozatok elismeréséről Magyarországgal kötött megállapodást csütörtöki ülésén a kormány – adta hírül az Ukrajinszka Pravda hírportál a kormány közleményére hivatkozva.

A jelentés szerint a diplomák és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről Magyarország és Ukrajna által kötött megállapodást a felek 2021. július 22-én írták alá Kijevben. A szerződésnek köszönhetően az ukrán állampolgárok Magyarországon és a magyar állampolgárok Ukrajnában használhatják a másik országban szerzett diplomájukat és tudományos fokozatukat.

Dmitro Kuleba, az ukrán külügyminisztérium vezetője a szerződés aláírása után hangsúlyozta, hogy a megállapodás fontos eleme az elmúlt években Magyarországgal felhalmozódott oktatási problémák megoldásának. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a maga részéről akkor azt emelte ki, hogy a megállapodás aláírása azt mutatja, „nincs megoldhatatlan probléma, csak sok munkára van szükség”.

Forrás: karpataljalap.net

Ukrajnában egy ösztöndíjas egyetemi hallgató éves oktatása 63 ezer hrivnyába kerül

Nemrég jelent meg a jelentés, amelyben 166 ukrajnai III-as vagy IV-es akkreditációs szintű felsőoktatási intézmény 2020-as évi kiadásait vizsgálták meg. A Pénzügyminisztérium számításai szerint 13 %-kal nőttek az egy államilag támogatott hallgatóra fordított költségek, így átlagban kb. 63 ezer hrivnyába kerül az államnak egy diploma. Azonban egyes intézményeknél az átlagnál jóval magasabbak ezek a költségek: például a Nemzeti Repüléstudományi Egyetem Repülési Akadémiáján akár 309 ezer hrivnyára is rúghat az egy hallgatóra fordított éves kiadás.

Forrás: osvita.ua

Meghirdették a 2022-es ZNO-k időpontjait

Hivatalosan is meghirdették a 2022-es ZNO-k (ukrajnai külső független értékelések) időpontjait. A külső független értékelések 2022. május 23-án a fizika tantárggyal startolnak el.

A 2022-es külső független értékelések időpontjai:

 • 2022. május 23. – Fizika
 • 2022. május 26. – Kémia
 • 2022. május 31. – Ukrán nyelv
 • 2022. május 31. – Ukrán nyelv és irodalom
 • 2022. június 3. – Matematika
 • 2022. június 6. – Spanyol nyelv
 • 2022. június 6. – Német nyelv
 • 2022. június 6. – Francia nyelv
 • 2022. június 7. – Angol nyelv
 • 2022. június 10. – Ukrajna története
 • 2022. június 14. – Földrajz
 • 2022. június 17. – Biológia

Forrás: osvita.ua

A 2022-es alapképzésre való jelentkezés legfontosabb információi

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium jóváhagyta a 2022-es felsőoktatási felvételi feltételeket.

Legfontosabb tudnivalók:

 • 2022-ben sem csak az adott évben, tehát a 2022-ben kiadott tanúsítványok (szertifikátok=сертифікат) érvényesek, hanem a korában, 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben szerzett tanúsítványok is, az idegen nyelvi érettségik kivételével.
 • 2022-ben is az alapképzés első évfolyamára, nappali és levelező tagozatra is csak elektronikus úton lehet jelentkezni. Az elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete az alapképzés (BA/BSc) 1. évfolyamára: 2022. július 1.
 • A felsőoktatási intézményekbe való jelentkezési időszak azok számára, akik vizsgát tesznek: 2022. július 14-16. 
 • Jelentkezési időszak azok számára, akik szertifikátok (ZNO) alapján jelentkeznek: 2022. július 22.
 • A felvételi vizsgák időpontja 2022. július 1-3. között lesznek, ugyanakkor július 14-22. a további pótvizsgák időszaka.
 • A szóbeli vizsgák időpontjai: 2022. július 17-19.

Bővebb információért kattints ide.

Meghirdették a próba ZNO-k időpontjait

Az Ukrán Oktatási Minőségi Központ bejelentette a 2022-es próba ZNO-k (ukrajnai külső független értékelések) időpontjait.

2022. március 19-én ukrán nyelvből, illetve ukrán nyelv és irodalomból zajlik próbateszt. Ukrán történelemből, matematikából, biológiából, földrajzból, fizikából, kémiából és idegen nyelvekből (angol, német, spanyol és francia) 2022. március 26-án kerül sor a próbatesztekre.

A ZNO próbatesztek napján a regisztrált résztvevő csak egy tantárgyból próbálkozhat.

A ZNO próbatesztekre 2022. január 5-22. között lehet regisztrálni az osvita oldalán.

Bővebben: osvita.ua

Keresztféléves felvételi eljárások és határidők

Meghirdették Magyarországon a keresztféléves (februárban induló) képzésekre a jelentkezési időszakot és annak fontos eljárási tudnivalóit. A jelentkezési időszak október közepén kezdődik és november közepén zárul, a ponthatárok megállapítása a következő év január második felében történik – így a felvételt nyert új hallgatók februárban megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat.

A felvételi eljárások legfontosabb tudnivalói*
Eljárás A jelentkezési időszak kezdete Jelentkezési határidő Ponthatárok kihirdetése Hány helyre lehet jelentkezni?
Februárban induló keresztféléves képzések október közepe november 15. következő év januárjának második fele legfeljebb 6 jelentkezési helyre
Szeptemberben induló képzések Általános eljárás december második fele február 15. következő év július vége legfeljebb 6 jelentkezési helyre
Pótfelvételi eljárás július vége augusztus első fele augusztus második fele egy jelentkezési helyre

* Adott eljárásban a dátumok – pl. munkaszüneti napok miatt – módosulhatnak. A pontos dátumokért mindig az aktuális felvételi tájékoztatót vegyétek alapul! 

Az őszi, tavaszi és a pótfelvételi eljárásokban felsőoktatási szakképzésre, alap- és mesterképzésre, valamint osztatlan képzésre lehet jelentkezni. A szakirányú továbbképzések és a doktori képzések jelentkezési határidőit a képzéseket indító intézmények határozzák meg, központi felvételi eljárás nincs.

Bővebb információ és forrás itt.

Soós Kálmán ösztöndíjprogram a 2021/2022-es tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2021/2022-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartaniba II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban, az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent felsorolt négy intézményben hatvan perces előadást kell tartania a 2021/2022-es tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az előadás nyelve a magyar.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok

1)Elektronikus űrlap kitöltése

2) Jelentkezési lap

2) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemutatni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)

3) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás

4) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata

6) Identifikációs kód másolata

7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon

 

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését várjuk!

A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában lehet, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral.

A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltése

2) Jelentkezési lap

2) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elektronikus formában (PDF)

3) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

4) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata

5) Identifikációs kód másolata

6) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon

 

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltése

2) Jelentkezési lap

2) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)

3) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – vezetőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek) kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)

4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata

6) Identifikációs kód másolata

7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon

 

Pályázni 2021. szeptember 29., 15.00 óráig lehet az alábbi regisztrációs felületen külön alprogramonként:

 

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

https://forms.gle/d4X4qDcNzkv8te846

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

https://forms.gle/UMicBnSt6ufFZbJ57

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

https://forms.gle/jo5Fh2bekmNE9SGk7

 

FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felületen a feltölteni szükséges fájlokat PDF formátumban töltsék fel.

 

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton is várjuk az alábbi címre:

 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon és a  e-mail címen kaphatnak.

 

A pályázat lebonyolítása

A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.

 

A pályázat elbírálása

A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.

 

Forrás: GENIUS JA

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.