ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS

Kérjük figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatosjogait. 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen Tájékoztató értelmezésében az alábbi fogalommeghatározások irányadóak:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

2.1. Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő személye: Momentum Doctorandus (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: Ukrajna, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Adószám: 37605183

Elektronikus elérhetőség:

Adatvédelmi tisztviselő: az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fent megadott elérhetőségre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre. 

Adatfeldolgozás: a lejjebb részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást. 

Külföldi adattovábbítás: harmadik országba, azaz az Európai Unió tagállamain kívüli országba történő adattovábbítás csak szigorú feltételek mellett történik.

3. HOGYAN TÖRTÉNIK A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE?

3.1. Kizárólag csak személyes hozzájárulás alapján. Az adatok elektronikus úton, azaz weblapon, emailben, illetve papír alapon, postai úton/levélben, személyes jelenlét során kerülnek gyűjtésre.

4. MIÉRT KERÜLNEK GYŰJTÉSRE A SZEMÉLYES ADATOK (ADATKEZELÉSI CÉLOK)? 

4.1. Az Adatkezelő alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

a) tagjaink adatainak kezelése kapcsolattartás, illetve az Alapszabályban foglaltak teljesítése céljából;

b) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése, a partneri szerződéses kapcsolatok fenntartása a szolgáltatási szerződésekben foglaltak teljesítése céljából; 

c) résztvevők adatainak kezelése az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából, 

d) a lejjebb említett személyek adatainak kezelése, amennyiben az állami költségvetést biztosító szervezet elszámoláshoz személyes adatok bemutatását is kötelezővé teszi.

5. A SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSÁNAK, MEGTAGADÁSÁNAK VAGY VISSZAVONÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI 

5.1. Amennyiben Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását megtagadja vagy visszavonja Adatkezelőtől az Ön partneri és szerződéses kapcsolata nem hozható létre, illetve nem tartható fenn.

6. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK ŐRZÉSI IDEJE

6.1. A jelen Tájékoztatóban a céloknak megfelelő szükséges ideig, illetve a jogszabályokban foglalt elévülési határidőig őrzi az Adatkezelő az Ön adatait. A tagok adatait a tagsági jogviszony megszűnését követő 1 (egy) évig őrzi meg az Adatkezelő.

7. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

7.1. A személyes adataihoz kapcsolódóan Önt, mint érintettet jogszabályban meghatározott jogai vannak, amelyek a következők: 

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen, akkor kérelmezheti azokhoz való hozzáférést. Másolatot kérhet azokról. Ha ezen jogával visszaél költség számítható fel. 

b) a helyesbítéshez való jog (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása); 

Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől a pontatlan adatok helyesbítését. Kérheti hiányos adatainak kiegészítését. 

c) a törléshez való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

Bizonyos esetekben kérheti adatainak törlését, ebben az esetben az Adatkezelő törli az adatokat, a jelen Adatvédelmi tájékoztató 9. pontjának következményei mellett. 

d) az adatkezelés korlátozásához való jog;

Ön jogosult az Adatkezelőtől kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetbe megjelölésre kerülnek azok a célok, amely alapján kezelhetők az adatok.  

e) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, illetve annak továbbítása; 

Ön kérhet személyes adatairól másolatot, illetve kérheti adatainak más részére történő továbbítását. 

f) tiltakozás a személyes adat használata ellen; 

Ön bármikor tiltakozhat, hogy az Adatkezelő személyes adatait ne használja.

g) panaszhoz való jog, felügyeleti hatóságnál történő tiltakozás.

A felügyeleti hatóságnál történő tiltakozás/panasz joga megilleti Önt.  

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. 

Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

E-mail címe:  

Telefonszáma: +36 1 391 1400 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

8. SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME 

8.1. Az Adatkezelő adatvédelmi kötelezettségeinek a következőképp tesz eleget:

a) személyes adatokat naprakészen tartja; 

b) biztonságosan tárolja és semmisíti meg azokat; 

c) nem gyűjt és őriz túlzott mennyiségű adatot; 

d) védi a személyes adatokat a visszaéléstől, jogosulatlan megszerzéstől, megsemmisüléstől;

e) megteszi azokat a technikai, szervezési felkészülési feladatokat, amelyek garantálják a biztonságot; 

f) biztosítja, hogy különböző hozzáférési jogosultságok legyenek, azaz egyes adatokhoz csak bizonyos jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá;

9. SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

9.1. Az Ön személyes adatainak megismerésére az Adatkezelő megfelelő jogosultsággal rendelkező foglalkoztatottjai/munkatársai az Adatkezelő alábbi szerződéses partnerei, mint adatfeldolgozók jogosultak: 

(1) Munkatársak – az Adatkezelő programjainak adminisztrálása szempontjából

(2) Minisztérium(ok) – Központi költségvetési forrás biztosítása, elszámolás, ellenőrzés céljából 

9.2. Az Adatkezelő kizárólag az alábbi esetekben továbbíthatja a partnerei személyes adatait:

ha a megbízás teljesítéséhez szükséges (előzetes hozzájárulás beszerzését követően);

szigorú feltételek mellett adattovábbítás történhet egy EGT-n kívüli (harmadik ország) országba, amennyiben az a személyes adatoknak az EU-ban biztosított védelmi szintje az Unión kívülre történő továbbítása esetén sem sérül. Ennek érdekében az Adatkezelő olyan az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi szerződéses kikötéseket alkalmaz, amelyek kizárják a természetes személyek adatainak sérülését.

Az Adatkezelő az irányadó szabályokkal ellentétes módon nem rendelkezhet, és nem használhatja a személyes adatokat, azaz legfőképp nem teheti hozzáférhetővé vagy adhatja át fel nem jogosított harmadik személy(ek) számára előzetes hozzájárulás nélkül. Ez nem érinti az Adatkezelő a személyes adatok átadására vonatkozó, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek a teljesítését (pl. büntetőeljárásban vagy adóhatósági eljárásban).

10. TÉKOZTATÓ SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

1. A legtöbb internetes felülethez hasonlóan a felvetelizz.com is használ sütiket (cookie) a weboldalán. Amikor Ön a felvetelizz.com oldalt böngészi, az azzal is járhat, hogy cookie-kal találkozik a felületen. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Ezek a funkciók általában sokkal felhasználóbaráttá teszik az adott oldalt, mert az első látogatást követően eltárolhatnak olyan információkat, mint például a választott nyelv, de akár megjegyezhetik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.

2. A felvetelizz.com honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat kezeli és rögzíti: a böngésző típusa, az látogató IP címét, látogatás időpontja, a látogató operációs rendszerének jellemzői (pl: területi beállítások), meglátogatott oldal vagy funkció.

3. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában az Ön számára is megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlásra kerüljön a választás lehetősége. Fel kell viszont hívnunk a figyelmet arra, hogy ez azzal járhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

4. A  weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a látogató személyének azonosítására.

11. TÁJÉKOZTATÁS VÁLTOZÁSRÓL

Amennyiben adatkezelési szabályokban változás történik, úgy az Adatkezelő a változásokat honlapján közzéteszi. 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2021. március 20. napján lép hatályba.

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.