A pontszámításról

Alap- és osztatlan képzés esetében a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben számítják ki, tehát összesen 500 pontot lehet elérni az alábbiak szerint:

 • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat
 • az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

Külföldön szerzett, illetve külföldi rendszerű érettségi esetén a Pontszámítás c. fejezetben meghatározottak alapján akkor számolható érettségi pont,

A pontszámításról Оa felvételi eljárás során az Oktatási Hivatal egyedileg, saját hatáskörben dönt.

Ukrajnára vonatkozó pontszámítás

Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok
 • Атестат про повну загальну середню освіту (’Atestat’ – érettségi bizonyítvány 2018-ig),
 • Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (’Svìdoctvo’ – érettségi bizonyítvány 2019-től),
 • Диплом молодшого спеціаліста (szakmai érettségi bizonyítvány).

Az érettségi eredmények figyelembevételéhez mindenképpen be kell nyújtani a tantárgyakat és eredményeket tartalmazó mellékletet (Dodatok do atestata, Dodatok do svìdoctva pro zdobuttâ povnoï zagal’noï seredn’oï osvìti) is.

Diplom molodšogo specìalìsta dokumentumból kizárólag a szakmai tárgyakat tartalmazó „államvizsga” vagy „záróvizsga” tárgyakat számítják be. Ezért – amennyiben van – javasolt mellé benyújtani a közismereti tárgyakat tartalmazó Atestat vagy Svìdoctvo bizonyítványt is.

Ha a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben (ZNO) letett vizsgát tanúsító okirattal (Сертифікат, ennek melléklete az Iнформаційна картка), akkor az abban szereplő tantárgyakból is számítanak érettségi és tanulmányi pontot középszinten. A dokumentum a kiállítástól számított 4 évig érvényes, illetve a rajta szereplő hatályossági időn belül fogadható el. Érettségi eredmények igazolására a külső független vizsgarendszerben letett vizsgákat tanúsító okirat önmagában nem fogadható el, be kell nyújtani mellé az érettségi bizonyítványt is. Amennyiben a jelentkező mindkét érettségi okiratot benyújtotta, akkor a felvételi eljárás során mindkét dokumentumból rögzítik a bennük szereplő érettségi tantárgyakat és vizsgaeredményeket. Azonos megnevezésű érettségi tantárgyak esetén a jelentkező számára kedvezőbb vizsgaeredményt veszik figyelembe. Az Iнформаційна картка csak a Сертифікат-tal együtt érvényes.

A 2021. évi CIX. törvény 2022. január 21-én hatályba lépett rendelkezése alapján az Ukrajnában kiállított „Diplom molodsoho bakalavra” és „Diplom fachovoho molodsoho bakalavra” dokumentumokkal rendelkező jelentkezők alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre jelentkezhetnek.

Érettségi értékelési és osztályozási rendszer

Az értékelési és osztályozási rendszer 1-től 12-ig terjed, a 12-es a legjobb eredmény és a 3-as az elégséges osztályzat.

Ukrán érdemjegyek Magyar százalékos eredmények Magyar érdemjegyek Középszintű eredmény
a 2/3-os átváltást követően
12 100 5 67
11 93 5 62
10 86 5 58
9 80 5 54
8 73 4 49
7 66 4 44
6 59 3 39
5 53 3 35
4 46 2 31
3 39 2 26

A központi független vizsgarendszerben letett vizsga magyarországi megfeleltetése az alábbi táblázat alapján történik.

Ukrán értékelés
(min: 100; max: 200)
Magyar százalékos eredmények Érettségi pont számításának
százalékos eredményei középszinten
200 100 67
190 94 63
180 88 59
150 70 47
130 57 38
110 45 30
102 40 27
100 39 26

A 2000/2001-es tanév előtti osztályozási rendszer 1-től 5-ig terjedt, az 5-ös a legjobb eredmény és a 3-as az elégséges osztályzat.

Ukrán érdemjegyek Magyar érdemjegyek Magyar százalékos eredmények Középszintű eredmény
a 2/3-os átváltást követően
5 5 100 67
4 4 70 47
3 2 39 26

Amennyiben 2014-től „irodalom (magyar és világirodalom)” az érettségi vizsgatárgy megnevezése, úgy azt magyar nyelv és irodalomként számítják be.

Ha a 2014-ben és utána kiadott érettségi bizonyítványban „irodalom” tantárgy szerepel, az érettségi bizonyítványtól eltérő formanyomtatványon vagy a köznevelési intézmény által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolás benyújtásával tanúsíthatják a kárpátaljai iskolák az irodalom (magyar és világirodalom) tantárgyat. A formanyomtatvány letölthető a Kérvénytárból.

A 2016-ban és utána kiadott érettségi bizonyítványokban szereplő „magyar nyelv” érettségi vizsgatárgy magyar nyelv és irodalom tárgynak felel meg középszinten.

Amennyiben a 2016 előtti ukrán állami érettségi bizonyítványban a „magyar nyelv” volt az érettségi vizsgatárgy megnevezése és a jelentkező az iskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolást nyújt be arról, hogy ez a tantárgy magyar nyelv és irodalomnak felel meg, úgy a „magyar nyelv” érettségi vizsgaeredmény beszámítható magyar nyelv és irodalomként.

A 2022. és 2023. évben felmentéssel kiadott érettségi bizonyítványok elfogadása
 • A felmentéssel kiadott érettségi bizonyítvány és mellékletének benyújtása is kötelező, de önmagában – érettségi eredmények hiányában – nem elegendő a pontszámításhoz.
 • Az Ukrajnában hozott jogszabályi előírás szerinti, érettségi vizsgatárgyak és eredmények nélkül, felmentéssel kiadott érettségi bizonyítványok esetében az utolsó év végi középiskolai bizonyítványban (2021/2022., illetve 2022/2023. tanév Tabel) található tantárgyak közül határozzák meg az érettségi vizsgatárgyakat. Ebben az esetben tanulmányi pont nem számolható, és a jelentkező pontszámát az érettségi pontok duplázásával állapítják meg.
 • Gyakorlati vizsga alapján történő pontszámítás esetén is szükséges a középiskola utolsó tanévét igazoló bizonyítvány (Tabel) benyújtása. A Multiteszt dokumentum tanúsítványként vehető figyelembe, amely önmagában nem elegendő az érettségi pontok számításához, ezért az utolsó év végi középiskolai bizonyítványt is be kell nyújtani.

Amennyiben az érettségi bizonyítványok 2024-ben is felmentéssel adják ki, úgy azok beszámíthatóságára a fenti szabályok érvényesek.

Tanulmányi pontok számításához a tanult tanévek év végi középiskolai bizonyítványaiban található, az előírás szerinti megnevezésű és annak megfelelően tanult tantárgyak szükségesek.

Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok esetében – az igazoló dokumentum elismertetési szabályai szerint – csak akkor számítható tanulmányi pont, amennyiben a jelentkezőnek

 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • történelem,
 • egy választott idegen nyelv
 • és választott természettudományos tárgyból (fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány)


van tanult utolsó két év végi eredménye,
 amely természettudományos tárgy esetén lehet kettő tantárgy egy-egy utolsó tanult év végi eredménye is.

Az ukrán közoktatási intézmények esetében a felsőoktatási felvételi eljárásban az intézmény vezetője által aláírt és pecséttel hitelesített ukrán nyelvű vagy kétnyelvű (magyar-ukrán) középiskolai bizonyítvány, a „Tabel” fogadható el. Kétnyelvű középiskolai bizonyítvány esetén nem kell magyar nyelvű fordítást benyújtani. A kétnyelvű formanyomtatvány letölthető a Kérvénytárból. A középiskolai tárgyak akkor vehetők figyelembe, ha mind a két félévet eredménnyel értékelték és az év végi oszlop is kitöltésre került a tárgynál. Az ukrán érettségi bizonyítvány melléklete (Dodatok do atectata és Dodatok do szvidoctva pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti) nem az utolsó tanév év végi eredményeit tartalmazza, így tanulmányi pontok számításához az abban szereplő eredmények nem vehetők figyelembe.

A felsőoktatási szakképzés esetében (pénzügy és számvitel, mérnökinformatikus, kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás stb.) a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:

 • a tanulmányi pontok kétszerezésével,
 • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával,
 • az érettségi pontok kétszerezésével.

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat. Jelenleg a felsőoktatási intézmények nem határozzák meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, ezért a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

megjegyzes

FONTOS,

Alap- és osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért és jogszabályban meghatározott szakképesítésért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot (ez az ún. jogszabályi minimumpontszám), továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2022 júliusában megállapítandó ponthatárt. Felsőoktatási szakképzés esetén 240 pont a minimumpontszám, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül.

Egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges minimumpontszám eltér a fentiektől.

Nagyon fontos, hogy utánanézz az általad választott képzés terén milyen minimum ponthatár szükséges!

Többletpontok kaphatóak:

A többletpontokra vonatkozó szabályozást a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2 .4. fejezete tartalmazza.
A felvételinél szerezhető többletpontokat 2 kategóriába lehet sorolni:

 • jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért)
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, szakképesítés alapján, sporteredmény alapján).

FONTOS! Az Ukrajnában hozott jogszabályi előírás szerinti, érettségi vizsgatárgyak és eredmények nélkül, felmentéssel kiadott érettségi bizonyítványok esetében az utolsó év végi középiskolai bizonyítványban (2021/2022., illetve 2022/2023. tanév Tabel) található tantárgyak közül határozzák meg az érettségi vizsgatárgyakat.

tipp

Tipp!

A nyelvvizsgával és az idegen nyelvből tett emelt szintű érettségi vizsga dilemmájával kapcsolatosan: ha már van középfokú nyelvvizsgád az adott idegen nyelvből, mindenképp megéri emelt szintű érettségit is tenned belőle, hiszen míg előbbiért csak 28 többletpont jár, utóbbi 50 pontot ér (persze, ha az adott tárgy kötelező az általad választott szakhoz). Valamint, ha ugyanabból a nyelvből emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát is teszel, utóbbi 50 pontot ér ha abból kerül kiszámításta az érettségi pontod. Ha ugyanabból a nyelvből emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát is teszel, akkor a többletpontokat csak egyszer, a kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapod meg.

tipp

Tipp!

A 2013-as évtől kezdve az Ukrajnában szerzett érettségi bizonyítvány vagy oklevél felsőfokú nyelvvizsgaként való elismertetése magyar tannyelvű intézmény esetében is lehetséges szerzett érettségi bizonyítvány vagy oklevél magyar tannyelvű intézmény esetében is felsőfokú nyelvvizsgaként való elismertetése is lehetséges, amennyiben a tanuló két év alatt legalább egy közismert tantárgyat ukrán nyelven tanult és ezt az intézmény vezetője által kiállított igazolással hitelesen igazolja.

Nem magyar állampolgárok esetében, magyarországi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben, magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló érettségi bizonyítvány vagy oklevél, államilag elismert magyar, mint idegen nyelv egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

megjegyzes

FONTOS,

Amennyiben Ukrajnában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vagy az Ungvári Nemzeti Egyetem ECL Nyelvvizsga Központjában szerzel nyelvvizsga bizonyítványt, ahhoz, hogy a magyarországi felvételi eljárásodhoz be tudd számítani, mindenképpen szükséges annak a Magyarországon történő honosítása. Csak a honosítást követően fogsz rendelkezni olyan anyakönyvi számmal, amelyet a felvi.hu is érvényesnek minősít és beszámol.

Részletes információ itt érhető el.

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.