Népszerű a nemzetközi kapcsolatok és a szakfordítói képzés

Felvételi 2021: Az ungvári magyar intézetben 2023 után is lesz anyanyelvű oktatás.

Az idén az ungvári egyetem magyar intézetének 22 diákja vette át az alap- és mesterképzés elvégzését igazoló oklevelet. A járvány miatt az idén is szűk körben rendezték meg a diplomaosztót az egyetem Bercsényi Miklós Könyvtárában. Aztán másnap már el is startolt a felvételi kampány. Az idei hajrá sokkal rövidebb volt, a jelentkezőknek július 14-23. között kellett eldönteniük, hol kívánják folytatni a felsőoktatási tanulmányaikat. Vajon ki merre indul el, és mivel várják a diákokat?

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) 1963 óta a kárpátaljai magyarság egyik bázis-intézménye, amely az elmúlt több mint fél évszázad során többezer diplomás tanárt, kutatót, közéleti személyiséget adott a nemzetnek. Az UNE Ukrán–Magyar Oktatási–Tudományos Intézete (UMOTI) 6 szakirányra hirdetett felvételt a 2021-2022-es tanévre: magyar nyelv és irodalom (nappali és levelező tagozat), történelem (nappali és levelező), matematika, informatika (nappali és levelező tagozat), fizika, informatika (nappali tagozat), nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (országismeret) (nappali és levelező tagozat), Filológia (Finnugor nyelvek és irodalom. Magyar-angol nyelv, szakfordító) (nappali tagozat).

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is kizárólag elektronikus formában lehetett jelentkezni a felsőoktatásba.

Az UMOTI munkatársai azonban igény szerint az idei évben is személyesen segítették a felvételizőket az elektronikus kabinetük létrehozásában, illetve a felvételi kérvények benyújtásában.

Ottjártunkkor megtudtuk, az intézményben a két legfiatalabb szak a legnépszerűbb.

– A fordítói szak még csak második éve indult, de már sokkal több jelentkezőnk van, mint tavaly – mondta el Imre Gyula, az UMOTI tanulmányi igazgatóhelyettese, a felvételi bizottság felelős titkára. – Ez a szak elsősorban az ukrán anyanyelvűeket célozza meg, akik a magyar nyelvet nulláról, teljesen az alapoktól kezdik tanulni. Ezzel párhuzamosan az angol nyelvet is tanulják, és a képzés végén szakfordítókká, tolmácsokká válhatnak. A nemzetközi kapcsolatok szakon az idegen nyelv mellett több földrajz irányultságú tantárgyat is hallgatnak, így a fordítói képesítésen túl földrajz baccalaureus minősítést is kapnak. Általában a nemzetközi kapcsolatok szak a legnépszerűbb, de emellett sokan érdeklődnek a magyar nyelv és irodalom tanári szak iránt is. Ez már az elmúlt két évben is így volt. Vannak államilag támogatott helyeink, a matematikán 6, a fizika szakon sajnos csak 3, a magyar nyelv és irodalom szakon 8, illetve a nemzetközi kapcsolatok szakra is sikerült kettőt szereznünk. Sőt, az új szakfordítói szakon már van 5 ingyenes hely áll a rendelkezésünkre, ahhoz képest, hogy tavaly még csak költségtérítéses formában lehetett megkezdeni a képzést.

– Mit eredményezett a rövidebb felvételi időszak?

– Többségében első évfolyamosok érkeznek a magyar intézetbe, de akadnak, akik már a mesterképzésbe vágnak vagy épp a harmadik diplomájuk megszerzésére törekednek. Szerintem nagyon jól tették, hogy lerövidítették a jelentkezés idejét, mert így legalább kevesebb lehetőségük van hezitálni, célirányosan mennek az általuk választott helyre. Akik hozzánk akarnak jönni, azok már jóval korábban tájékozódnak az intézetről, és előkészítik a szükséges papírokat. Az idén állami finanszírozású helyekre 5 kérvény lehetett benyújtani, önköltséges jelentkezés esetén viszont akár 30 kérvényt is be lehetett adni akár egy vagy több intézményen belül.

– Az UMOTI által meghirdetett szakok túlnyomó többségénél igénybe lehet venni a belső magyar nyelv és irodalom vizsgát.

– Így van. Viszont sajnos kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.

Az egyetemen négy alkalommal hirdettünk vizsgát, amire előzetesen kellett jelentkezni, de sajnos mindössze 7-en választották ezt az alternatívát.

Holott ez a vizsga a pedagógiai irányultságú szakok bármelyikére megfelelt, és kiváltotta a harmadik, szabadon választott ZNO-vizsgát. Akinek az ukrán nyelv és irodalom, illetve a második, kötelező vizsga mellett a harmadik, (bármilyen más) tantárgyból írt tesztfeladat nem sikerült vagy elszalasztotta, megoldás lehetett a belső magyar nyelv és irodalom vizsga. Ám felhívnám a jövő évi felvételizők figyelmét is: az iskolában írt érettségi vizsga (DPA) nem egyenlő az egyetemen tett felvételi vizsgával! Sokan beleestek ebbe a hibába.

– Az ukrán nyelv, illetve ukrán nyelv és irodalom ZNO újítása okozott fennakadást?

– Nem, sőt, sokaknak, akik nem humán irányultságú szakokra akartak jelentkezni, könnyítés volt, mert így legalább volt esélyük felvételizni. Akik csak az ukrán nyelv tesztet választották, jó eredményeket értek el. Míg a komplex, irodalmi kérdéseket is tartalmazó vizsgán nagy valószínűséggel nem gyűjtöttek volna elegendő pontszámot.

Többen érkeztek hozzánk sikeres ukrán nyelv ZNO-val, akiket például matematika vagy fizika szakra fel tudunk venni, oda nem kell az ukrán irodalommal kiegészített feladatsor.

– Mikor értesítik a diákokat?

– Július 28-a tájékán kapjuk meg a listát arról, hogy ki jutott be államilag támogatott képzésre. A felvételizőnek pedig augusztus 2-ig el kell dönteniük, hol szeretnék folytatni a tanulmányait. Ezt követően pedig azokat értesítik. aki költségtérítéssel tanulnak majd. Nagyon reméljük, hogy ősztől a hagyományos módon indul meg az oktatás.

Dr. Zubánics László az UMOTI történelem tanszékének vezetője elmondta, jó hír, hogy az intézményben valószínűleg 2023 után is lesz magyar nyelvű oktatás.

Ugyanis még múlt ősszel ígéretet kaptak arra az egyetem vezetőségétől, hogy az intézményen belül magyarul oktathatják a szaktantárgyakat. Mivel a törvény előírja, hogy az adott intézményben „néhány tantárgyat” lehet az államnyelvtől eltérő nyelven is oktatni. Tekintettel arra, hogy az ungvári egyetem 20 karán többezer tantárgyat oktatnak, a magyar intézetben lévő párszáz tantárgy belefér abba a „néhány tantárgyba”, amit a kisebbségi nyelven adhatnak elő. A tanszékvezető kitért arra is, hogy Ungvár diákváros, rengeteg lehetőséggel és élménnyel, aki a megyeszékhelyre jön felvételizni, az nem csak minőségi oktatásban részesül, hanem életreszóló élményeket is kap!

Forrás: KISZó

Pályázati felhívás – Márton Áron Szakkollégiumi Program 2021/2022

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2021/2022-es tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre.
 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A tanulmányaikat a felsőoktatásban végző külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók tehetséggondozása szakkollégiumi keretek között, elősegítendő a szülőföldön maradást, illetve a visszatérést a szülőföldre.

2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

Pályázatát benyújthatja a felsőfokú tanulmányait szülőföldjén vagy Magyarországon a megjelölt képzési területek alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint osztatlan képzésén nappali munkarendben folytató magyar nemzetiségű, külhoni hallgató a Kárpát-medence területéről (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia), várostól, felsőoktatási intézménytől, kartól, évfolyamtól függetlenül. Egyéb ösztöndíj (pl. Hunyadi János Ösztöndíj stb.) elnyerése nem kizáró ok, de a szakkollégiumi tanulmányi kötelezettségeket más ösztöndíj keretében végzett munka nem váltja ki. 

A korábbi tanévekben szakkollégista tagságot nyert hallgatók a felvételi eljárásban nem vesznek részt, de műhelyvezetői támogatás esetén kérvényt nyújthatnak be tagságuk meghosszabbítására. A kérvény elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanulmányi Szabályzat 6. § (1)–(4) pontjai szabályozzák.

3. A PÁLYÁZAT SZAKMAI KERETEI, A SZAKKOLLÉGISTA KÖTELEZETTSÉGEI

A Szakkollégium működésével erősíteni kívánja a kisebbségben élő magyarság nemzethez tartozásának tudatát, a magyar kulturális örökséghez való kötődését, valamint a magyar szellemi élet egyik értékmegőrző és értékteremtő központjaként fel kívánja készíteni tagjait a tudományok és a kultúra fejlesztését célzó önálló tevékenységre. A Szakkollégium egyes hazai, valamint nemzetközi tudomány- és oktatásszervezési feladatokat is magára vállal.

Sikeres pályázat esetén a hallgató szakkollégiumi tagságot nyer a Márton Áron Szakkollégium valamelyik szakmai műhelyében 10 hónapra. A szakkollégista köteles szakmai munkáját műhelyvezetőjével egyeztetve, a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint végezni.

A szakkollégista vállalja a tudományterületének megfelelő, pályázatában kijelölt vagy műhelye által előzetesen megadott tárgyú kutatómunka magas színvonalú elvégzését. A szakmai munka végezhető önállóan/konzultációs keretek között, vagy szemináriumi/konzultációs keretek között. A szülőföldjén tanuló szakkollégista a félév során konzultáció céljából tartja a kapcsolatot kijelölt szakmai vezetőjével, valamint minden félévben legalább két alkalommal személyesen is beszámol az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Az egyik beszámoló a műhelyvezető engedélyével történhet a szülőföldről is. A Magyarországon tanuló szakkollégista a műhelyvezetőjével előzetesen egyeztetett, kutatási témájának megfelelő, folyamatosan ellenőrzött szakmai munkát végzi. Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Magyarország valamelyik nem budapesti felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben legalább egy alkalommal személyesen is beszámol műhelyvezetőjének az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Vállalja továbbá, hogy minden félévben előre egyeztetett formában részt vesz valamely külhoni köz-, illetve felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény egy szakmai rendezvényén. Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Budapest valamelyik felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben előre egyeztetett formában részt vesz valamely külhoni köz-, illetve felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény két szakmai rendezvényén.

Valamennyi szakkollégista vállalja, hogy szakmai munkáját, kutatási eredményeit minden évben a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint írásban műhelyvezetője rendelkezésére bocsátja, valamint előzetes megbeszélés alapján bemutatja a Szakkollégium megfelelő szakmai fórumain (műhelykonferencia, nyári egyetem stb.).

Az egyes részkérdések tekintetében a Szakkollégium szabályzatai a mértékadóak.

4. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás keretösszege 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. A szakkollégiumi ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a támogatott kérvényt benyújtó szakkollégistákkal együtt összesenlegfeljebb 100 fő, az újonnan belépő szakkollégisták száma várhatóan kb. 15 fő.

A szakkollégiumi ösztöndíj 10 hónapra [a 2021/2022-es tanév őszi félévére (5 hónap), valamint a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére (5 hónap)] szól, mértéke minden ösztöndíjas hallgató esetében egységesen 50.000 Ft/hó/fő, azaz összesen 500.000 Ft/tanév/fő minden ösztöndíjasnak (a szakkollégiumba felvételt nyert maximális 100 fős ösztöndíjas létszám esetén)

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat (például szerződéskötés) az ELTE látja el. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a Magyarországon nyitott bankszámla.

5. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, FELVÉTELI ELJÁRÁS

A meghirdetett pályázati kiírás feltételeinek megfelelő (lásd 2. fejezet) és formai szempontból érvényes pályázatokat (lásd 6. és 7. fejezet) a Szakkollégium Felvételi Bizottsága előzetes szűrésnek veti alá, véleményezi szakmai színvonalát és a kutatási program megvalósíthatóságát, majd közzéteszi a szóbeli felvételi vizsgára behívott pályázók névsorát.

Az elbírálás során szempont:

 • a pályázó szakmai előmenetele (tanulmányi átlag, nyelvvizsga),
 • a kutatás eredetisége,
 • a kutatás illeszkedése a műhely profiljához,
 • annak mérlegelése, hogy a Szakkollégium mennyiben tudja segíteni a kutatás sikeres megvalósítását.

Figyelem! A pályázatok elbírálásáról írásos indoklást nem küldünk.

szóbeli felvételi vizsga során a Felvételi Bizottság Szakmai Bizottságai minden behívott pályázóval kötetlen beszélgetést folytatnak, majd az írásban benyújtott anyag és a szóbeli felvételi együttes eredménye alapján javaslatot tesznek a szakkollégiumi tagság és az ezzel járó ösztöndíj megítélésére. A szóbeli vizsga idén a járványügyi helyzet miatt online formában (Microsoft TeamsSkype) zajlik.

Figyelem! A Teams-csoportba a pályázati űrlapon megadott e-mail címén hívjuk meg a szóbelire behívott jelölteket!

Az Igazgató vagy a Kurátor (online formában) valamennyi felvételre javasolt hallgatóval rövid személyes beszélgetést folytat.

A tagság odaítéléséről az Igazgató dönt a Felvételi Bizottság véleményének meghallgatását követően.

A sikeres pályázók névsorát a Szakkollégium Igazgatója teszi közzé a szóbeli felvételi vizsgától számított legkésőbb harmadik munkanapon a Szakkollégium honlapján.

A Szakkollégium felvételi eljárásáról részletesen a Szakkollégium Felvételi Szabályzata rendelkezik.

Figyelem! CSAK AZ ALÁBB FELSOROLT KÉPZÉSI TERÜLETEKRE VÁRUNK PÁLYÁZATOKAT! A pályázati anyag a pályázó szakjának megfelelően az alábbiak szerint kerül besorolásra:

 • Gazdaságtudományi műhely: a műhely kutatási fókusza a gazdaságpolitika és a gazdasági fejlődés egyes területei. A műhelytagok a tanév folyamán ebben a tárgykörben hallgatnak előadásokat, és az ebben a tárgykörben kiválasztott specifikus témában végeznek kutatást a műhelyvezető szakmai támogatásával. A műhely a meghirdetett kutatási fókusztól eltérő gazdasági témában is fogad pályázatokat;
 • Informatika műhely;
 • Műszaki műhely: a műhely kutatási fókusza gépészmérnöki és szoftvermérnöki szakmai ismeretek átadása;
 • Orvos-, Egészség- és Sporttudományi műhely.

A FEL NEM SOROLT KÉPZÉSI TERÜLETEKEN IDÉN NEM VÁRUNK PÁLYÁZATOKAT!

6. A PÁLYÁZÁS ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁS FŐBB IDŐPONTJAI

A pályázat elektronikus úton, pályázati űrlap kitöltésével nyújtható be ezen az oldalon.
Az űrlap kitöltéséhez segédletet az oldal alján talál.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 24. 12:00 óra

Felhívjuk figyelmét, hogy hiánypótlásra kizárólag a hallgatói jogviszonyának igazolása esetén van mód indokolt esetben! Az erről szóló hivatalos dokumentumot a szakkollégista tagságot nyert hallgató utólagosan is bemutathatja. Minden egyéb hiányosság esetén a pályázat formai szempontból hibásnak minősül!

A szóbeli felvételi vizsgára testületi döntés alapján behívott hallgatók névsora megtekinthető a Szakkollégium honlapján 2021. augusztus 30-tól.

A szóbeli felvételi vizsgára online formában 2021. szeptember 1–3. között kerül sor, a pontos időpontota behívott hallgatók névsorával együtt tesszük közzé.

Az egyedi döntés alapján szakkollégiumi tagságot nyert hallgatók névsora megtekinthető 2021. szeptember 6-tól a Szakkollégium honlapján.

7. A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

A pályázat kizárólag valamennyi, alább felsorolt melléklet benyújtásával érvényes:

a) kitöltött pályázati űrlap;

b) önéletrajz (hagyományos, leíró jellegű);

c) hallgatói jogviszony igazolása/felvételi határozat;

d) szakmai kutatási terv legalább 1, legfeljebb 2 oldalban (Times New Roman betűtípus, 12 betűméret, másfeles sorköz), mely tartalmazza az alábbiakat:

 • szakmai érdeklődés leírása,
 • az eddig elvégzett szakirányú tanulmányok bemutatása,
 • szakmai/kutatási terv bemutatása („Milyen tudományos munkát szeretnék végezni?”),
 • a pályázat benyújtásának motivációi („Miért jelentkeztem?”);

e) nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.
A mellékleteket pdf vagy jpeg vagy tiff formátumban kérjük feltölteni.

8. NEM PÁLYÁZHATNAK

a) a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;

b) a fel nem sorolt képzési területeken tanuló hallgatók;

c) a PhD-tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók.

 

SEGÉDLET AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük a Pályázati űrlap kitöltése során a következő lépéseket kövesse:

1. Nyissa meg böngészőjében az alábbi felületet:
http://martonaronurlap.elte.hu/

2. Végezze el a Regisztrációt!

3. Végezze el a Bejelentkezést!

4. Válassza ki a Pályázati űrlapok menüpontot!

5. Válassza ki és nyissa meg a Pályázat az ELTE Márton Áron Szakkollégium programjában való részvételre a 2021/2022-es tanévben megnevezésű űrlapot!

6. Értelemszerűen töltse ki a rovatokat és csatolja a szükséges mellékleteket!

7. A véglegesített adatlapját küldje el! Az adatlap beérkezéséről visszaigazolást kap a megadott e-mail címre. Az adatlap mentése, de be nem küldése formai hibának minősül, a pályázat ebben az esetben érvénytelen! Amennyiben kérdése van, kérjük írja meg az alábbi címre: 

Kihirdették a felvételi ponthatárokat Magyarországon

Több mint 101 ezer felvételiző kapott csütörtök este sms-t arról, hogy bekerült-e egyetemre, főiskolára. A felvételi algoritmus miatt idén is egy (egy hallgatóval induló) tanári szakpáron húzták a legextrémebb ponthatárt, de több népszerű alap- és osztatlan szakon is 450 feletti pontszám kellett az állami ösztöndíjas helyhez.

A 2021-es felvételi legnépszerűbb képzése a gazdálkodási és menedzsment volt, idén több mint 10300-an jelölték meg, több mint ötezren a jelentkezési lap első helyén. A második legnépszerűbb képzés szintén gazdasági szak: a kereskedelem és marketinget 6700-an, a harmadik helyen álló pszichológiát pedig 5800-an jelölték meg a felvételin. Az ötéves jogászképzésre is több mint 5300-an próbáltak idén bejutni, az ápolás és betegellátás szakra (az ápolónak, szülésznőnek, mentőtisztnek, dietetikusnak, gyógytornásznak készülő diákok is ezt a képzést jelölik meg) pedig 5000-en.

A tíz legnépszerűbb alap- és osztatlan szak ponthatárát (a teljes ponthatárlistát itt találjátok):

Gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelvű): BGE: 400, Corvinus: 451, ELTE: 410
Kereskedelem és marketing: DE: 400, OE: 400, ELTE: 410 (Budapest)
Pszichológia: ELTE: 449 (Budapest), PPKE: 443, PTE: 427
Jogász: ELTE: 472, PPKE: 463, SZTE: 433
Ápolás és betegellátás: DE: 280 (szülésznő), SE: 405 (dietetikus), ME: 280 (ápoló)
Mérnökinformatikus: BME: 385, ME: 280, NJE: 280
Nemzetközi gazdálkodás: BGE: 400, PE: 400, Corvinus: 472 (angol nyelvű)
Pénzügy és számvitel: BGE: 400, BME: 402, ME: 403
Programtervező informatikus: DE: 356, EKE: 280 (Eger), NYE: 280, ELTE: 411
Kommunikáció- és médiatudomány: Corvinus: 447, DUE: 400, ELTE: 414

 

Hogyan húzhattak 492-es ponthatárt?

Idén is extrém ponthatárok születtek néhány szakon. Az ELTE matematika-olasz tanári szakpárján 492-nél húzták meg a limitet, igaz, erre a szakra mindössze egy hallgatót vettek fel. A meglepően magas ponthatár magyarázata egyszerű. A ponthatár mindig az adott szakra utolsóként bekerülő jelentkező pontszáma, mindenesetre ennek az egy elsőévesnek a teljesítménye (492 ponthoz legalább kitűnő bizonyítvány és érettségi, OKTV-győzelem/két emelt szintű érettségi kellett) nem mindennapi.

Szintén magas volt a ponthatár az ELTE állami ösztöndíjas jogászképzésén (472), de az egyetem pszichológia szakán is 449-nél húzták meg a limitet. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is született magas ponthatár: a jogász alapszakhoz 463 pont kellett.

A Corvinuson a magyar nyelvű gazdálkodási és menedzsment alapszakon 24 ponttal emelkedett az ingyenes képzésre a ponthatár: most 451 ponttal lehetett bekerülni. Ugyanennek a szaknak az angol nyelvű formájához idén 466 pont kellett, míg nemzetközi tanulmányokon 467, az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás képzésen pedig 472 a ponthatár.

Hová került be a legtöbb elsőéves?

Mérnökinformatikus szakra, amely egyébként is ott volt a legnépszerűbb alapképzések listáján 4980 jelentkezővel – közülük végül 1824-en kerültek be. A második legtöbb gólya az ápolás és betegellátás szakon kezd, míg a harmadik helyen a gazdálkodási és menedzsment áll 1784 elsőévessel.

Osztatlan tanári képzésre 1534-en jutottak be – hogy ez elég lesz-e a krónikus tanárhiány enyhítéséhez, az kérdés –, míg programtervező informatikus szakon 1448-an tanulhatnak ősztől. Általános orvosi képzésen 1125-en, gazdaságinformatikus szakon 1022-en, nemzetközi gazdálkodáson 989-en, gépészmérnökin 971-en, pszichológia alapszakon 955-en kezdenek majd szeptemberben.

Idén is az ELTE volt a legnépszerűbb

Több mint 11 ezer felvételiző jutott be idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzéseire, többségük állami ösztöndíjas helyet szerzett. Pedig sok szakon idén is magas ponthatárokat húztak, az osztatlan jogászképzésre 472, pszichológiára 449, az angol nyelvű nemzetközi tanulmányokra 423 ponttal lehetett bekerülni.

A Corvinuson is extrém magas ponthatárok születtek: a gazdálkodási és menedzsment BSc-szakon például azok kezdhetnek ösztöndíjasként, akik legalább 451 pontot szereztek. Az alkalmazott közgazdaságtan alapszakon 445 pont kellett a Corvinus-ösztöndíjas helyhez, de kiugróan magas, 472 pont kellett a tavaly óta csak angol nyelven induló nemzetközi gazdálkodás alapszakon is.

A BME-n az állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma idén meghaladja a 425 pontot, és az önköltséges formára felvettekkel együtt is közel 420 pont az átlag. 6958 elsőéves jutott be a Debreceni Egyetemre, ahol a legnépszerűbb alapszak az ápolás és betegellátás volt. Itt a legmagasabb pontszám, 447 az angol nyelv és kultúra tanári, illetve kémiatanár osztatlan tanárszakhoz kellett, ugyanennyi ponttal lehetett bejutni az informatikatanár-matematikatanár szakpárra, ezeket 442 ponttal a levelező tagozatos jogászképzés követi.

Bölcsész-, jogász- és gazdasági szakok

Van, ahol szinte minden ponthatár 400 pont felett vagy közelében alakult, de olyan képzési terület is van, ahol 280 pont is elég volt a sikerhez. A legnépszerűbb terület, vagyis a gazdasági szakok ponthatárait itt, a bölcsészképzések ponthatárait itt, a jogászszakon meghúzott ponthatárokat itt, a műszaki képzésen hirdetett végleges pontokat pedig itt nézhetitek meg.

Utánajártunk annak is, hogy hány pont kellett az orvosi szakokhoz, a természettudományos képzésekhez, a társadalomtudományi szakokhoz és hány pontot kellett gyűjteniük a leendő informatikusoknak.

Az összes ponthatárt itt nézhetitek meg.

 

Forrás: eduline.hu

Megjelentek a Külgazdasági és Külügyminisztérium felsőoktatási előkészítő pályázatai a 2021/2022-es tanévre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium felsőoktatási előkészítő pályázatai a 2021/2022-es tanévre megjelentek!

Határon túli, külhoni magyarok felsőoktatási előkészítő képzésének ösztöndíjpályázata 2021/22 Kárpátalja

 

A pályázati felhívás szövegét IDE KATTINTVA kell letölteni.

nyilatkozatot IDE KATTINTVA kell letölteni.

tájékoztatót IDE KATTINTVA kell letölteni.

 

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2021/2022-es tanévre 14 fő+ 2 fő szórványkeret.

 

Kérjük, hogy keresse fel a pályázati felületünket, ahol be tudja nyújtani jelentkezését, pályázatát.

Az elektronikus pályázati felület címe: https://spjelentkezes.mdakft.hu/kulhoni-magyarok-felveteli-erettsegi-elokeszito-kepzese-karpatalja/

A pályázat beadásának határideje: 2021. augusztus 3. déli 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint)

 

A felvételi folyamat menete:

 • 2021. augusztus 6-ig: A Felvételi Bizottság értesítést küld a felvételi eredményéről a pályázó által megadott e-mail címre
 • 2021. augusztus 9. déli 12.00 óráig: A felvételre javasolt pályázóknak a megadott formanyomtatványon nyilatkozniuk kell, hogy fenntartják-e pályázati szándékukat.
 • 2021. augusztus 13.: A Bíráló Bizottság ülést tart, melyen a felvételi eredmények, valamint a Bíráló Bizottsághoz benyújtott észrevételek elbírálása alapján javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére a külgazdasági és külügyminiszter számára.
 • 2021. augusztus 31-ig: A KKM értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről elektronikus úton.

 

Információk:

 

• E-mail: 

• Puskás Cecília oktatási referens, Tel.: +36-1-800-9483

• Együd Bence Norbert képzésvezető-oktató Tel.: +36-1-800-9487

 

Cím: KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 57. III. épület

 

További ösztöndíj lehetőség:

Határon túli, külhoni magyarok felsőoktatási előkészítő képzésének ösztöndíjpályázata 2021/22-es tanévre II. évfolyam

Pályázati határidő: augusztus 3.

További információ: 

 

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium

Elkezdődött a dokumentumok leadása az ukrajnai felsőoktatási intézményekbe

Megkezdődött a jelentkezés 2021. július 14-től a felsőoktatási intézményekbe. Július 16-ig tudják azok a diákok benyújtani dokumentumaikat, akik felvételi vizsga (elbeszélgetés) alapján jelentkeznek. Mindenki más számára, akik szertifikátok alapján jelentkeznek, azoknak  július 23-ig van lehetőségük benyújtani a szükséges dokumentumokat.

A diákok a felsőoktatási intézmények alapképzésére online és papír alapú formában is tudnak jelentkezni. Erről bővebb információ a Realist.online honlapon olvasható.

Akik nem a ZNO pontszámok alapján jelentkeznek (felvételi vizsga/elbeszélgetés), azoknak  be kell nyújtaniuk az eredeti személyazonosító okmányukat, a fényképes vizsgalevélre és a felvételi vizsgán való részvétel jogát igazoló dokumentumra.

A jelentkezéshez benyújtandó általános okiratok:

 • a már megszerzett végzettséget igazoló okmányok (bizonyítvány, diploma) és azok mellékleteinek eredeti példányai, illetve másolatai, melyek alapján a jelentkezés folyik;
 • a választott szak(ok)ra előírt szertifikátok;
 • a személyi igazolvány eredeti példánya és másolata;
 • hat db 3×4 cm-es színes fénykép.

További bővebb információ itt található a jelentkezésről.

Pályázati lehetőség – Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium a 2021/2022-es tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2021. szeptember – 2022. június közötti tíz hónapra. Kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését várják. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

A jelentkezési adatlap a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központjában igényelhető vagy letölthető a www.genius-ja.uz.ua  címről.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 9. 12:00 óra

Részletes tájékoztatás az  e-mail-címen és a 0-241-4-29-68 -159 telefonon kapható.

A jelentkezést személyesen kérjük benyújtani az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Agora Információs Központ

90202 Beregszász

Kossuth tér 6.

Fő épület: 110-es terem

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap;
 • tutori (témavezetői) adatlap.
 • a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata
 • a tutor szakmai önéletrajza
 • személyigazolvány másolat (tutoré és a hallgatóé)
 • identifikációs kód másolata (tutoré és a hallgatóé)
 • lakcím igazolás másolata (tutoré és hallgatóé)
 • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás
 • a jelentkező indexének hiteles másolata
 • részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv
 • strukturált szakmai önéletrajz

További csatolható melléklete:

 • tanulmányi versenyen elért eredmény igazolása;
 • szakmai tevékenység igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;
 • tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok:
 1. publikációk igazolása: a publikációt tartalmazó kötet borítójának, tartalomjegyzékének és a publikáció első oldalának fénymásolata, megjelenés alatt álló tanulmány esetében a kiadó igazolása a megjelenés várható időpontjáról
 2.  konferencia részvételt igazoló dokumentumok.

Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Jelentkezni 2021. július 12-től lehetséges!

Hallgatói adatlap

Tutori adatlap

Forrás: GENIUS JA

Jövőre 4 teszt lesz kötelező a ZNO-n

A Kárpátalján érettségizők számára jövőre négy tantárgyból kell majd ZNO-t tenniük: ukrán nyelvből, matematikából, Ukrajna történetéből vagy idegen nyelvből és egy szabadon választható negyedik tárgyból – mondta el Valerij Bojko, az Ukrán Oktatásminőség-értékelési Központ igazgatója. Így a diákok legfeljebb öt tantárgyból írhatnak majd állami összegző attesztációt külső független értékelés (ZNO) formájában.

Idén Ukrajnában nem akadt pénz a ZNO-eredmények kétszeri ellenőrzésére. Beszámoltak arról is, hogy idén 127 diákkal többen értek el maximális pontszámot a teszteken, mint tavaly.

Bővebben itt tájékozódhattok.

Hét kárpátaljai diák kapott maximális pontszámot a ZNO-n

Mariana Maruszinec, a megyei adminisztráció oktatási osztályának igazgatója közölte a hírt, miszerint Kárpátalján hét diák kapott maximális pontszámot a ZNO-n.

A végzősök közül hatan ungvári lakosok, egy diák pedig huszti. Megyénkben egyetlen tanuló sem kapott 200 pontot ukrán nyelvből és irodalomból, az igazgató elmondása szerint jobb eredményre számítottak e tantárgyból.

2021-ben 52 915 személy regisztrált Kárpátalján a ZNO-ra, s 32 329-en adták le. A pótvizsgákra, melyek június 29. és július 14. között zajlanak, 271-en jelentkeztek.

Forrás: Kárpátalja Hetilap

Legyél TE is Messzehangzó Tehetség!

A Messzehangzó Tehetségek támogatási rendszerének a célja, hogy egy tanítási év alatt anyagilag támogassa az olyan természettudományokban, informatikában, művészetekben kiemelkedő képességű gyerekeket és fiatalokat, akiknek családja számára a tehetséggondozás finanszírozása nehézséget okoz.
Ha úgy érzed, támogatásra van szükséged művészeti/természettudományos/ informatikai tanulmányaidhoz, kutatásaidhoz, előadásaidhoz, szereplésedhez, versenyekre való felkészülésedhez, vagy az odautazáshoz, akkor pályázz!

Töltsd ki az adatlapot, töltsd fel a szükséges dokumentumokat (motivációs leveled és tanárod/mentorod ajánlását), hogy utána egy évig a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány támogatásával fejleszthesd tovább magad!

Támogatott lehet az a 12-18 év közötti magyar állampolgárságú gyerek vagy fiatal,  aki nehéz családi háttérrel rendelkezik, jó képességekkel bír, tehetség-területén már eredményeket elért, a 2021/22 tanévben általános vagy középiskolába folytat tanulmányokat.

Bővebben a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány oldalán tájékozódhattok.

Forrás: messzehangzo.hu

Lehetséges a tökéletes ZNO

Két kárpátaljai fiatal is elérte a maximális eredményt a külső független teszten (ZNO). Mindketten ungvári iskola diákjai – közölte Natalja Muhomegyanova, az Ungvári Városi Tanács oktatási osztályának vezetője.

Jaroszlav Fedina a matematikából, Olekszandra Bobrovnik pedig angolból érte el a kétszáz pontot.

Tavaly szintén két ungvári diák ért el maximális eredményt, mindketten angol nyelvből.

Forrás: Kárpátalja.ma

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.