Tag Archive for: MÁSZ

Forrás: elte.hu

Átadták a Márton Áron Kollégium és Szakkollégium kívül-belül felújított B épületét

2022. február 15-én adták át a Márton Áron Kollégium és Szakkollégium kívül-belül felújított B épületét, amelyben 518 minőségi férőhely áll az ELTE-s hallgatók rendelkezésére.

A projekt most lezárult első ütemében a B épület 5,1 milliárd forintból új gépészeti berendezéseket, nyílászárókat és hőszigetelést kapott, valamint korszerűsítették az elektromos és az informatikai hálózatot is.

Az ELTE 2015 óta folyamatosan dolgozik a kollégiumi infrastruktúra javításán. Akkor még csak a férőhelyeink egyötöde tartozott a legmagasabb minőségi kategóriába, a mostani beruházás lezárultával ez az arány 75 százalékra emelkedik – fogalmazott interjúnkban Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja. A felújított épületben családbarát és akadálymentes szobák is várják a határainkon túlról érkező és magyarországi hallgatóinkat – mondta el Varga Réka, az ELTE Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) elnöke.

Videó a kollégiumról: elte_uni

Forrás: elte_unielte.hu

Pályázati felhívás – Márton Áron Szakkollégiumi Program 2021/2022

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2021/2022-es tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre.
 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A tanulmányaikat a felsőoktatásban végző külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók tehetséggondozása szakkollégiumi keretek között, elősegítendő a szülőföldön maradást, illetve a visszatérést a szülőföldre.

2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

Pályázatát benyújthatja a felsőfokú tanulmányait szülőföldjén vagy Magyarországon a megjelölt képzési területek alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint osztatlan képzésén nappali munkarendben folytató magyar nemzetiségű, külhoni hallgató a Kárpát-medence területéről (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia), várostól, felsőoktatási intézménytől, kartól, évfolyamtól függetlenül. Egyéb ösztöndíj (pl. Hunyadi János Ösztöndíj stb.) elnyerése nem kizáró ok, de a szakkollégiumi tanulmányi kötelezettségeket más ösztöndíj keretében végzett munka nem váltja ki. 

A korábbi tanévekben szakkollégista tagságot nyert hallgatók a felvételi eljárásban nem vesznek részt, de műhelyvezetői támogatás esetén kérvényt nyújthatnak be tagságuk meghosszabbítására. A kérvény elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanulmányi Szabályzat 6. § (1)–(4) pontjai szabályozzák.

3. A PÁLYÁZAT SZAKMAI KERETEI, A SZAKKOLLÉGISTA KÖTELEZETTSÉGEI

A Szakkollégium működésével erősíteni kívánja a kisebbségben élő magyarság nemzethez tartozásának tudatát, a magyar kulturális örökséghez való kötődését, valamint a magyar szellemi élet egyik értékmegőrző és értékteremtő központjaként fel kívánja készíteni tagjait a tudományok és a kultúra fejlesztését célzó önálló tevékenységre. A Szakkollégium egyes hazai, valamint nemzetközi tudomány- és oktatásszervezési feladatokat is magára vállal.

Sikeres pályázat esetén a hallgató szakkollégiumi tagságot nyer a Márton Áron Szakkollégium valamelyik szakmai műhelyében 10 hónapra. A szakkollégista köteles szakmai munkáját műhelyvezetőjével egyeztetve, a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint végezni.

A szakkollégista vállalja a tudományterületének megfelelő, pályázatában kijelölt vagy műhelye által előzetesen megadott tárgyú kutatómunka magas színvonalú elvégzését. A szakmai munka végezhető önállóan/konzultációs keretek között, vagy szemináriumi/konzultációs keretek között. A szülőföldjén tanuló szakkollégista a félév során konzultáció céljából tartja a kapcsolatot kijelölt szakmai vezetőjével, valamint minden félévben legalább két alkalommal személyesen is beszámol az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Az egyik beszámoló a műhelyvezető engedélyével történhet a szülőföldről is. A Magyarországon tanuló szakkollégista a műhelyvezetőjével előzetesen egyeztetett, kutatási témájának megfelelő, folyamatosan ellenőrzött szakmai munkát végzi. Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Magyarország valamelyik nem budapesti felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben legalább egy alkalommal személyesen is beszámol műhelyvezetőjének az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Vállalja továbbá, hogy minden félévben előre egyeztetett formában részt vesz valamely külhoni köz-, illetve felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény egy szakmai rendezvényén. Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Budapest valamelyik felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben előre egyeztetett formában részt vesz valamely külhoni köz-, illetve felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény két szakmai rendezvényén.

Valamennyi szakkollégista vállalja, hogy szakmai munkáját, kutatási eredményeit minden évben a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint írásban műhelyvezetője rendelkezésére bocsátja, valamint előzetes megbeszélés alapján bemutatja a Szakkollégium megfelelő szakmai fórumain (műhelykonferencia, nyári egyetem stb.).

Az egyes részkérdések tekintetében a Szakkollégium szabályzatai a mértékadóak.

4. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás keretösszege 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. A szakkollégiumi ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a támogatott kérvényt benyújtó szakkollégistákkal együtt összesenlegfeljebb 100 fő, az újonnan belépő szakkollégisták száma várhatóan kb. 15 fő.

A szakkollégiumi ösztöndíj 10 hónapra [a 2021/2022-es tanév őszi félévére (5 hónap), valamint a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére (5 hónap)] szól, mértéke minden ösztöndíjas hallgató esetében egységesen 50.000 Ft/hó/fő, azaz összesen 500.000 Ft/tanév/fő minden ösztöndíjasnak (a szakkollégiumba felvételt nyert maximális 100 fős ösztöndíjas létszám esetén)

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat (például szerződéskötés) az ELTE látja el. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a Magyarországon nyitott bankszámla.

5. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, FELVÉTELI ELJÁRÁS

A meghirdetett pályázati kiírás feltételeinek megfelelő (lásd 2. fejezet) és formai szempontból érvényes pályázatokat (lásd 6. és 7. fejezet) a Szakkollégium Felvételi Bizottsága előzetes szűrésnek veti alá, véleményezi szakmai színvonalát és a kutatási program megvalósíthatóságát, majd közzéteszi a szóbeli felvételi vizsgára behívott pályázók névsorát.

Az elbírálás során szempont:

 • a pályázó szakmai előmenetele (tanulmányi átlag, nyelvvizsga),
 • a kutatás eredetisége,
 • a kutatás illeszkedése a műhely profiljához,
 • annak mérlegelése, hogy a Szakkollégium mennyiben tudja segíteni a kutatás sikeres megvalósítását.

Figyelem! A pályázatok elbírálásáról írásos indoklást nem küldünk.

szóbeli felvételi vizsga során a Felvételi Bizottság Szakmai Bizottságai minden behívott pályázóval kötetlen beszélgetést folytatnak, majd az írásban benyújtott anyag és a szóbeli felvételi együttes eredménye alapján javaslatot tesznek a szakkollégiumi tagság és az ezzel járó ösztöndíj megítélésére. A szóbeli vizsga idén a járványügyi helyzet miatt online formában (Microsoft TeamsSkype) zajlik.

Figyelem! A Teams-csoportba a pályázati űrlapon megadott e-mail címén hívjuk meg a szóbelire behívott jelölteket!

Az Igazgató vagy a Kurátor (online formában) valamennyi felvételre javasolt hallgatóval rövid személyes beszélgetést folytat.

A tagság odaítéléséről az Igazgató dönt a Felvételi Bizottság véleményének meghallgatását követően.

A sikeres pályázók névsorát a Szakkollégium Igazgatója teszi közzé a szóbeli felvételi vizsgától számított legkésőbb harmadik munkanapon a Szakkollégium honlapján.

A Szakkollégium felvételi eljárásáról részletesen a Szakkollégium Felvételi Szabályzata rendelkezik.

Figyelem! CSAK AZ ALÁBB FELSOROLT KÉPZÉSI TERÜLETEKRE VÁRUNK PÁLYÁZATOKAT! A pályázati anyag a pályázó szakjának megfelelően az alábbiak szerint kerül besorolásra:

 • Gazdaságtudományi műhely: a műhely kutatási fókusza a gazdaságpolitika és a gazdasági fejlődés egyes területei. A műhelytagok a tanév folyamán ebben a tárgykörben hallgatnak előadásokat, és az ebben a tárgykörben kiválasztott specifikus témában végeznek kutatást a műhelyvezető szakmai támogatásával. A műhely a meghirdetett kutatási fókusztól eltérő gazdasági témában is fogad pályázatokat;
 • Informatika műhely;
 • Műszaki műhely: a műhely kutatási fókusza gépészmérnöki és szoftvermérnöki szakmai ismeretek átadása;
 • Orvos-, Egészség- és Sporttudományi műhely.

A FEL NEM SOROLT KÉPZÉSI TERÜLETEKEN IDÉN NEM VÁRUNK PÁLYÁZATOKAT!

6. A PÁLYÁZÁS ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁS FŐBB IDŐPONTJAI

A pályázat elektronikus úton, pályázati űrlap kitöltésével nyújtható be ezen az oldalon.
Az űrlap kitöltéséhez segédletet az oldal alján talál.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 24. 12:00 óra

Felhívjuk figyelmét, hogy hiánypótlásra kizárólag a hallgatói jogviszonyának igazolása esetén van mód indokolt esetben! Az erről szóló hivatalos dokumentumot a szakkollégista tagságot nyert hallgató utólagosan is bemutathatja. Minden egyéb hiányosság esetén a pályázat formai szempontból hibásnak minősül!

A szóbeli felvételi vizsgára testületi döntés alapján behívott hallgatók névsora megtekinthető a Szakkollégium honlapján 2021. augusztus 30-tól.

A szóbeli felvételi vizsgára online formában 2021. szeptember 1–3. között kerül sor, a pontos időpontota behívott hallgatók névsorával együtt tesszük közzé.

Az egyedi döntés alapján szakkollégiumi tagságot nyert hallgatók névsora megtekinthető 2021. szeptember 6-tól a Szakkollégium honlapján.

7. A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

A pályázat kizárólag valamennyi, alább felsorolt melléklet benyújtásával érvényes:

a) kitöltött pályázati űrlap;

b) önéletrajz (hagyományos, leíró jellegű);

c) hallgatói jogviszony igazolása/felvételi határozat;

d) szakmai kutatási terv legalább 1, legfeljebb 2 oldalban (Times New Roman betűtípus, 12 betűméret, másfeles sorköz), mely tartalmazza az alábbiakat:

 • szakmai érdeklődés leírása,
 • az eddig elvégzett szakirányú tanulmányok bemutatása,
 • szakmai/kutatási terv bemutatása („Milyen tudományos munkát szeretnék végezni?”),
 • a pályázat benyújtásának motivációi („Miért jelentkeztem?”);

e) nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.
A mellékleteket pdf vagy jpeg vagy tiff formátumban kérjük feltölteni.

8. NEM PÁLYÁZHATNAK

a) a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;

b) a fel nem sorolt képzési területeken tanuló hallgatók;

c) a PhD-tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók.

 

SEGÉDLET AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük a Pályázati űrlap kitöltése során a következő lépéseket kövesse:

1. Nyissa meg böngészőjében az alábbi felületet:
http://martonaronurlap.elte.hu/

2. Végezze el a Regisztrációt!

3. Végezze el a Bejelentkezést!

4. Válassza ki a Pályázati űrlapok menüpontot!

5. Válassza ki és nyissa meg a Pályázat az ELTE Márton Áron Szakkollégium programjában való részvételre a 2021/2022-es tanévben megnevezésű űrlapot!

6. Értelemszerűen töltse ki a rovatokat és csatolja a szükséges mellékleteket!

7. A véglegesített adatlapját küldje el! Az adatlap beérkezéséről visszaigazolást kap a megadott e-mail címre. Az adatlap mentése, de be nem küldése formai hibának minősül, a pályázat ebben az esetben érvénytelen! Amennyiben kérdése van, kérjük írja meg az alábbi címre: 

Messenger icon
Küldj üzenetet az App segítségével.